Zaburzenia receptorów folanowych (FOLR)

Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny receptorów folanowych (FOLR), a geny te istnieją w klastrze na chromosomie 11. Członkowie tej rodziny genów mają wysokie powinowactwo do kwasu foliowego i kilku zredukowanych pochodnych kwasu foliowego, i pośredniczą w dostarczaniu 5-metylotetrahydrofolianu do wnętrza komórek.

To białko ma 68% i 79% homologii sekwencji odpowiednio z białkami FOLR1 i FOLR3. Mimo to białko zostało pierwotnie uważane za specyficzne łożysko, może też występować w innych tkankach i może odgrywać rolę w transporcie metotreksatu przez makrofagi u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcyjnych, które kodują to samo białko.[1]
Choroby związane z FOLR2 obejmują:
– wady cewy nerwowej
– reumatoidalne zapalenie stawów.

Wśród powiązanych ścieżek są metabolizm białek i metabolizm rozpuszczalnych w wodzie witamin i kofaktorów. Adnotacje Gene Ontology (GO) związane z tym genem obejmują wiązanie kwasu foliowego i aktywność transportera transbłonowego kwasu foliowego.

Skoro gen ten jest ściśle powiązany z kwasem foliowym, to niestety powoduje zmianę informacji, która silnie zmniejsza jej powinowactwo do folianów i pośredniczy w ich uwalnianiu.
W przypadku dziecięcego niedoboru folianów, poziom 5-metylotetrahydrofolianu (5MTHF) w płynie mózgowo-rdzeniowym jest niski, ale poziomy kwasu foliowego w surowicy i erytrocytach są normalne, więc badając poziom kwasu foliowego we krwi otrzymamy wynik, który nie jest miarodajny w stosunku do zawartości w płynie mózgowo- rdzeniowym.

Przeprowadzono badanie na dzieciach z niedoborami folianów

„Przebadaliśmy próbki surowicy od 28 dzieci z niedoborem folanu mózgowego, 5 z ich matek, 28 osób z grupy kontrolnej dobranych pod względem wieku i 41 pacjentów z niespokrewnionym zaburzeniem neurologicznym. Surowica od 25 z 28 pacjentów i 0 z 28 osób kontrolnych zawierała autoprzeciwciała blokujące o wysokim powinowactwie przeciwko związanym z błoną receptorom folanu, które są obecne w splocie naczyniówkowym. Doustny kwas folinowy znormalizował poziomy 5MTHF w płynie mózgowo-rdzeniowym i doprowadził do poprawy klinicznej.”[2]

Autoprzeciwciała blokujące receptor kwasu foliowego (FR) (autoprzeciwciała FR) zgłaszano u kobiet z ciążami i zaburzeniami płodności z wadami cewy nerwowej oraz u dzieci z postępującymi zaburzeniami rozwoju neurologicznego, takie autoprzeciwciała są produkowane a konsekwencje dla organizmu fatalne.

Zbadano ich częstość występowania i związek ze stanem folianu i spożyciem mleka u dorosłych nie narażonych na wzmocnienie kwasu foliowego.

„ Przeprowadzono przekrojowe badanie losowo wybranej reprezentatywnej próby populacji hiszpańskiej (w wieku 18-75 lat) podzielonej według wieku i płci. W próbkach krwi od 787 uczestników na czczo określano stężenie kwasu foliowego w osoczu i czerwonych komórkach, kobalaminę w osoczu, całkowite stężenie homocysteiny w osoczu (THcy), polimorfizm reduktazy metylenotetrahydrofolianowej C677T i miano autoprzeciwciał FR. Zebrano dane dotyczące stylu życia i oszacowano spożycie mleka z 3-krotnego zapisu diety.

Doszliśmy do wniosku, że autoprzeciwciała FR występują u mężczyzn i kobiet w każdym wieku i nie wpływają na wskaźniki statusu folanu, takie jak osocze i folian krwinek czerwonych oraz THcy.”[3]

Kolejne badanie przeprowadzono u dzieci z ASD, ponieważ przy ASD częstość występowania FRA i odpowiedź na leukoworyny u dzieci z dodatnim wynikiem FRA nie była systematycznie badana.
„ Badanie to sugeruje, że FRA (autoprzeciwciała na receptory folanu)mogą być ważne w ASD i że dzieci z ASD z dodatnim wynikiem FRA mogą skorzystać z leczenia wapniem leukoworyny. Biorąc pod uwagę te wyniki, empiryczne leczenie wapniem leukoworyny może być rozsądnym i nieinwazyjnym podejściem u dzieci z ASD z dodatnim wynikiem FRA.”[4]
Leukoworyna – folinian wapnia jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu niedokrwistości i po dużych dawkach metotreksatu.

Kwas folinowy poprawia komunikację werbalną u dzieci z autyzmem i zaburzeniami językowymi. To kolejne intrygujące badania, ponieważ bardzo dużo tego typu zaburzeń występuje.
Badanie przeprowadzono na grupie 48 dzieci.

„W tej małej próbie dzieci z ASD i zaburzeniami językowymi, w których nie występuje syndrom, leczenie wysokimi dawkami kwasu folinowego przez 12 tygodni spowodowało poprawę komunikacji werbalnej w porównaniu z placebo, szczególnie u tych uczestników, którzy byli pozytywni na FRA.”[5]

Założono również, że dieta bezmleczna może skutecznie wpłynąć na obniżenie autoimmunizacji receptora kwasu foliowego w zespole niedoboru folianów mózgowych.
„Reaktywność krzyżowa autoprzeciwciał z mlekiem FR z różnych gatunków skłoniła nas do przetestowania efektu diety bez mleka. Interwencja dietą bez mleka u 12 dzieci (dziewięć mężczyzn, trzy kobiety; średni wiek 6 lat ). Przed wprowadzeniem diety bez mleka u 12 pacjentów wszyscy 24 pacjenci byli leczeni kwasem folinowym, co podniosło poziom 5MTHF w płynie mózgowo-rdzeniowym i spowodowało poprawę kliniczną. Dietetyk poinstruował rodziców o utrzymywaniu pacjenta w zrównoważonej diecie bez mleka, wypełnionej niezbędnymi składnikami odżywczymi i białkowymi kaloriami. Surowicę badano na autoprzeciwciała przed i po 3 do 13 miesiącach na diecie bez mleka i po ponownej ekspozycji na mleko z powodu nieprzestrzegania diety bez mleka. Drugą grupę 12 pacjentów (nr 13–24) utrzymywano na regularnej diecie zawierającej produkty mleczne. Surowicę oznaczano pod kątem autoprzeciwciał FR w momencie rozpoznania i po 10 do 24 miesiącach. Chociaż poprawa kliniczna była widoczna w terapii kwasem folinowym, miano autoprzeciwciał nie zmniejszyło się; dlatego wprowadzono dietę bez mleka, przy założeniu, że mleko, które zawiera około 5 do 8 mg / l FR, 11 może być źródłem antygenu, a rozkład bariery immunologicznej w przewodzie pokarmowym może być drogą narażenia do antygenu.

W ciągu 3 do 13 miesięcy na diecie bezmlecznej objawy ataksji poprawiły się lub całkowicie ustąpiły u wszystkich, z wyjątkiem najstarszego pacjenta, który został zdiagnozowany w wieku 19 lat (pacjent 12). Jeden pacjent z ciężką ataksją (pacjent 4), który nie leczył się podczas leczenia kwasem folinowym, zaczął chodzić. Dieta doprowadziła również do całkowitej kontroli napadów u pacjentów w wieku 9 i 12 lat. Jeden pacjent z autyzmem (pacjent 10), który częściowo poprawił kwas folinowy, wykazał znaczną dalszą poprawę umiejętności komunikacyjnych przy mniejszej liczbie stereotypów. Całą poprawę kliniczną w tym okresie można uznać za wynik połączenia suplementacji kwasu folinowego i zmniejszenia miana autoprzeciwciał. Biorąc pod uwagę charakter zaburzenia z ryzykiem regresji i wymaganego długotrwałego leczenia, wstrzymanie kwasu folinowego do testowania efektów samej interwencji dietetycznej nie było akceptowalnym rozwiązaniem. Jednak zmniejszenie miana autoprzeciwciał przez wyeliminowanie antygenu mogło mieć dodatkowy korzystny efekt.”[6]

Jak widać z powyższych badań, różnie można wpływać przy mutacji genu na organizm, środki dostępne również cofają objawy, chociaż im wcześniej rozpoznana jest mutacja i w miarę szybko wprowadzone leczenie to i objawy można szybko cofnąć.

Źródło:
1. https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=FOLR2&keywords=POR
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15888699
3.https://www.researchgate.net/publication/24197227_High_Milk_Consumers_Have_an_Increased_Risk_of_Folate_Receptor_Blocking_Autoantibody_Production_but_This_Does_Not_Affect_Folate_Status_in_Spanish_Men_and_Women
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3578948/
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5794882/
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2715943/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.